REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właścicielem sklepu internetowego jest Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, ul Wyszyńskiego 9, 10-459 Olsztyn, NIP: 7390503533, REGON:004459445-00020

2. Sklep internetowy stanowi integralną część Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu . Wszyscy Klienci przed dokonaniem zakupu są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, oraz do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

5. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej SklepuWarmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego w hiperlink "Regulamin Sklepu". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.



2. DEFINICJE


Regulamin
 - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: ________, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca - Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalne z siedzibą przy: ul. Wyszyńskiego 9, 10-457 Olsztyn, NIP: 7390503533, REGON: 004459445-00020,  który prowadząc działalność proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.



3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: ________ lub e-mailowo na adres biuro.wwd@enet.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia, następnie rozpoczyna się proces realizacji zamówienia.

5. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą przyjmowane  następnego dnia roboczego.

6. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania  przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta zostanie również wystawiona faktura VAT.

8. Dostępnym środkiem kontaktu się Klienta ze Sklepem jest: e-mail - biuro.wwd@enet.pl

9. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona cenę netto, należny podatek oraz koszt dostawy.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

12.Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności, poprawności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

13. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski

14. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne może nie zrealizować zamówienia w całości lub w części. O zaistniałym fakcie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie i podejmuje dalszą decyzją o sposobie realizacji tego zamówienia .


4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

 

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:

GLS

2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.

3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 1-3 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.

4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.



5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

 

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

    - dla Klientów  indywidualnych : za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

- dla Podmiotów gospodarczych:  za pobraniem lub z terminem płatności zawartej na fakturze;

 

6. REKLAMACJA

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

2 Jeżeli towar posiada wady Klient może  żądać wymiany towaru na wolny od wad.

3. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy; warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, ul. Wyszyńskiego 9, 10-457 Olsztyn

b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

4. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

4. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na swój koszt na podany adres Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni (na rachunek wskazany przez Klienta) , od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem 

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA

 

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: biuro.wwd@enet.pl.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Wyszyńskiego 9, 10-457 Olsztyn.

6. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu ________.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

 

 

Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy

 

Miasto: ___________, dnia: __________ r.

Konsument:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: ________

Adres: ________

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA

OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

 

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 

informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

__________________

(własnoręczny podpis Konsumenta)